Olancha Peak, Emblem #5 June 24-26 2011 - ClimberDave